Skip to main content

På Kvalitetsmässan utses vartannat år Sveriges modernaste myndighet. Man bedömer de anmälda myndigheterna inom fyra områden: rättssäkerhet och effektivitet, ledar- och medarbetarskap, förnyelse och innovation samt hållbar utveckling.

2023 års vinnare är Statens maritima och transporthistoriska museer (SMTM), en museimyndighet som driver och utvecklar Marinmuseum i Karlskrona, Sjöhistoriska museet, Vasamuseet och Vrak – Museum of Wrecks i Stockholm samt Järnvägsmuseet i Gävle. Myndigheten är till hälften intäktsfinansierad och är sett till antalet besökare den största museimyndigheten i Sverige. Vi fick ett samtal med Lars Amréus, överintendent och myndighetschef och den administrativa chefen Linda Norberg.

”Pandemin drabbade oss hårt eftersom vi är så beroende av egna intäkter, framför allt från våra museer. Slarvigt uttryckt är vi på sätt och vis lika delar en museimyndighet och ett företag i besöksnäringen. Vår utvecklingsresa genom och efter pandemin var en anledning för oss att ställa upp i detta”, berättar Lars. ”Det var också ett bra läge för oss att göra en halvhalt och att använda processen till att reflektera över våra styrkor och utvecklingsbehov.”

”En del i processen var att göra en självskattning inom de fyra områdena som ingår. När vi noggrant jobbade igenom alla de frågorna så fick vi syn på hur långt vi faktiskt kommit i många aspekter. Vi har jobbat väldigt systematiskt inom flera områden, t.ex. hållbarhet, digitalisering och arbetsmiljö i flera år. Vi har också haft en i grunden ändamålsenlig organisation efter en omorganisation år 2016, så även om det kändes som om pandemin slog undan benen för oss så hade vi faktiskt en grund att stå på ”, fyller Linda på.

En central lärdom under pandemin var vikten av internkommunikation.

”Pandemins konsekvenser visade verkligen på att en öppen, transparent och medmänsklig internkommunikation gör skillnad. HR och kommunikation har jobbat väldigt tätt och med ett tydligt medarbetarperspektiv. Och vi får faktiskt väldigt fina omdömen av medarbetarna också och detta är ju annars ofta en källa till missnöje på många arbetsplatser. Vi tror att detta även har bidragit till att det finns ett högt förtroende för ledningen”, säger Linda.

Myndigheten har under lång tid arbetat med hållbarhet, vilket är ett av kriterierna i utvärderingen för att bli Sveriges modernaste myndighet. De var t.ex. miljöcertifierade enligt ISO 14.001 redan 2009. Man gör så klart mycket inom sin egen organisation, men en hel del sker också i samverkan med andra aktörer, t.ex. på Kungliga Djurgården i Stockholm. Ett exempel är att Sjöhistoriska museet lånar ut kajaker gratis mot att man plockar skräp i Djurgårdskanalen i ett samarbete med Green Kayak.

Ett annat projekt man driver inom hållbarhetsområdet rör de många ångdrivna fordon som ingår i samlingarna: ånglok och ångbåtar, som drivs med stenkol som ju är ett fossilt bränsle och som dessutom börjar bli både dyrt och svårt att få tag på. Nu har man börjat testa att driva loken med ”kärnkraft” – krossade olivkärnor som blandas med stenkolet och på så vis ökar graden av fossilfritt bränsle vilket gör att utsläppen minskar.

”Vi jobbar också med social hållbarhet där vi har många samarbeten som kanske inte syns så mycket och inte ger stora besökssiffror. Vi ser dock att de skapar en tydlig samhällsnytta såväl som ett stort värde för de individer som får möta verksamheten. Det kan handla om att människor med demens får minnesträning eller att barn och unga med NPF-diagnos får möjlighet till att uppleva på sina villkor. Vi samarbetar även mycket med civilsamhället, då det finns många föreningar och stiftelser inom vårt område som vi försöker ge goda förutsättningar för samarbete, utbyte och kunskapsutveckling.

Vi bidrar också inom aspekten ekonomiska hållbarhet, genom att Vasamuseet är en motor i hela Stockholms besöksnäring – 85-90 % av Vasamuseets besökare kommer från utlandet”, berättar Lars.

Vad vill ni lyckas med framåt?

”Vi är inne i en kulturresa, där vi vill skapa en effektiv samarbetsorganisation som präglas av nyfikenhet och tillit. Vårt arbete med en ledningsfilosofi är en viktig del i detta och vi vill också att medarbetarna känner att de både har utrymme och förväntas kliva fram och ta ansvar. Det finns mycket potential i att hålla i och fortsätta utveckla ledarskapet i den här riktningen, att också stödja första linjens chefer att kunna leda och driva på det här sättet”, berättar Lars och fortsätter: ”Sen har vi så klart många spännande verksamhetsutmaningar också: vi bygger ett helt nytt Järnvägsmuseum,och vi måste utveckla arbetet med våra stora samlingar som ska bevaras, underhållas, vårdas och visas. Beredskapsfrågorna är centrala även för oss – vi planerar för fullt för ett läge med kris eller i värsta fall krig. Och så har vi det stora projektet Stötta Vasa som handlar om att vi måste byta hela stödvaggan som skeppet Vasa vilar på för att på sikt kunna bevara skeppet som annars kommer att brytas sönder under sin egen tyngd Här har vi precis lanserat en stor fundraisingkampanj.”

”Sen är det också så att vi som myndighet bär ett ansvar för att bygga förtroendet och anseendet för hela statsförvaltningen. Den är ju ett kitt som håller ihop medborgarna och landet. Museiväsendet har ett enormt högt förtroende hos medborgarna, det är tydligt där man toppar SOM-institutets mätningar, så vi kan också gå före. Det är en viktig roll att fylla, att baserat på kunskap ge upplevelser som alla oavsett bakgrund ska kunna ta del av. Det är viktigt att värna vår professionella integritet men samtidigt visa upp vad det kan vara att vara modern i staten.

Begreppet modern kan kanske vara lite svårt att förhålla sig till. Vad innebär det att vara modern i staten? Det handlar kanske inte alltid om att vara snabbast, utan kanske mer om att leverera på, och helst överträffa, medborgarnas förväntningar. Att säkra och vidmakthålla ett högt förtroende för verksamheten är ytterst en demokratifråga, och att med kreativitet och innovation försöka hantera en tuff ekonomisk verklighet är centralt.

På vilket sätt har Gaia bidragit?

”Vi har arbetat med Gaia i två år och det har varit mer än bara en viktig pusselbit för oss. Gaia har en syn på ledarskap och utveckling som stämmer överens med vår och som är gediget grundad i modern forskning. Här finns något annat än den uppsjö av olika managemanttrender som kommer och går”. Vi hade inte varit där vi är idag utan vårt samarbete med Gaia. Som ett tack för Gaias bidrag kommer vi att låta vandringspriset för Sveriges modernaste myndighet, ett konstverk, visas under en period på Gaias kontor”, avslutar Lars.