Skip to main content
VD, svenskt internationellt börsbolag:

Vi hade en historia av att var femte år dubblera vårt bolags omsättning. Vi hade just nått 10 miljarder SEK och tog sikte mot den kommande femårsperioden. I koncernledningen insåg vi att gå från 10 till 20 är en helt annan resa än att gå från 5 till 10. Vi insåg att det handlade om att ifrågasätta vår strategi, oss själva, vårt ledarskap, vårt team, ja egentligen allt.

I detta sökte vi en partner. Vi förde många och långa samtal med Gaia innan vi startade.

Detta är nu lite drygt fem år sedan. Och ja, vi nådde målet att igen dubbla vår omsättning! Gaia har varit vår partner i arbetet med koncernledningen, ledningsgrupperna på nästa nivå och även cheferna ute i våra olika affärsområden och marknader.

I mötet med Gaia blir vi bättre och jag tycker resultatet talar för sig själv.

I mötet med Gaia blir vi bättre och jag tycker resultatet talar för sig själv.

VD, statligt bolag:

Vi insåg att vi behövde transformera hela vår verksamhet i både struktur och kultur för att fortsätta vara framgångsrika – och vi valde Gaia för att de på allvar kunde vara en partner i alla dessa olika delar och få ihop det till en helhet.

Vi började med att djupa vårt uppdrag, varför vi finns och vad vi vill lyckas med. Utifrån det identifierade vi våra viktigaste strategiska förflyttningar. Därefter mejslade vi fram våra viktigaste kärnprocesser samt vilken organisationsstruktur och styrmodell som skulle vara mest hjälpsam för oss att lyckas med det vi ville.

Integrerat med hela den resan behövde vi såklart också arbeta med människorna och våra mindset, så parallellt stöttade Gaia oss i vår ledningsgruppsutveckling, ledarutveckling och kulturförflyttning. Att arbeta utifrån ett helhetsperspektiv och systemtänk blev helt avgörande för vår framgång i förändringsresan.

Kommundirektör, svensk kommun:

Vårt samarbete med Gaia baserades på ett nyfiket utforskande och utmanande partnerskap. För mig som kommunchef blev Gaias huvudansvarige konsult en strategisk samtalspartner som utöver att sparra mig i relation till de utmaningar vi stod inför också öppnade dörren till spännande nätverk och relationer inom olika samhällssektorer.

Tillsammans med Gaia jobbade jag med min ledningsgrupp där vi formade kommunens strategiska riktning jämsides med att vi utvecklades som grupp och i vårt personliga ledarskap. Vi etablerade även ett systematiskt sätt att jobba med övriga chefer och nyckelpersoner.

Gaia var också kommunens partner när den politiska och tjänstemannaledningen tillsammans formade en ny styrmodell.

Hur stor del av er samlade potential använder ni idag?

VD, internationellt svenskt storbolag

När vi startade samarbetet med Gaia så ställde de oss en tankeväckande och utmanande fråga. Vi var i en framgångsvåg av flera år med överträffade förväntningar avseende både tillväxt och lönsamhet.

Frågan var: ”Hur stor del av er samlade potential använder ni idag?”

Vi var både stolta över och nöjda med våra prestationer, men vårt svar blev ändå: ”Kanske 50%”. I detta startade partnerskapet med Gaia.

Den nästkommande frågan till oss var: ”Vad skulle vi lyckas med om vi brukade större del av vår samlade potential? Vad skulle vara möjligt?”

Vi arbetade med Gaia i vår ledningsgrupp i olika omfattning men under ungefär tre års tid. Den första utvecklingsinsatsen gick över tre kvartal.

Idag arbetar vi med vår styrelse på ett helt annat sätt, vi samverkar och fattar beslut betydligt effektivare och utvecklingsresan har fått stora effekter inte bara för oss i ledningen utan det har också skapat tydliga effekter uti i vår organisation. Vi har såklart gjort jobbet själva men Gaias sätt att utmana och stödja oss i strategiarbetet, i ledarskapet och i det personliga har varit essentiellt.

Gaia blev en partner i såväl styrelsens som ledningens arbete

Myndighetschef, statlig myndighet:

Jag hade aldrig arbetat tillsammans med Gaia när de vann en ramavtalsupphandling som skedde genom HR-funktionens försorg.

Jag hade ärligt talat inte så höga förväntningar när jag första gången träffade huvudansvarig konsult men upptäckte snabbt att jag mötte en konsult som förstod den kontext jag som myndighetschef i statsförvaltning verkade inom.

När det blev uppenbart att myndighetens fokus behövde förändras blev det gemensamma verksamhets- och ledarutvecklingsprogram, som vi formade tillsammans med Gaia och som involverade flertalet av myndighetens chefer och nyckelpersoner, en mycket viktig beståndsdel i vårt förändringsarbete.

VD, koncern inom turismnäringen:

När jag som VD i det medelstora bolaget i turismnäringen kunde konstatera att jag tillsammans med ägare, styrelse och övriga ledning behövde pröva vår strategiska inriktning på allvar kontaktade jag på rekommendation en av Gaias konsulter.

Gaia blev en partner i såväl styrelsens som ledningens arbete med att fördjupa och i några avseenden förändra den strategiska inriktningen samtidigt som vår förmåga att samskapa med varandra stärktes.

Jag vågar påstå att om vi inte hade genomfört detta initiativ innan pandemin bröt ut hade vi inte haft förmågan att komma ut starkt och därefter prestera all time high under såväl 2022 som 2023. Gaia var också en viktig inspiratör för att hitta ett energiskapande sätt att involvera bolagets medarbetare i vårt förändringsarbete.

Ledningsgruppen behövde förflytta sig så att alla skulle se på bolaget som en helhet och inte se sig som representanter för sina ansvarsområden

VD, transportföretag:

VD kontaktade Gaia för att han insåg att ledningsgruppen behövde arbeta på ett nytt sätt i den föränderliga värld som vi lever i. Han såg att ledningsgruppen behövde förflytta sig så att varje medlem skulle se på bolaget som en helhet och inte se sig själva som representanter för sina respektive ansvarsområden.

VD hade tidigare deltagit i ett toppledarprogram på Gaia och gillade Gaias sätt att jobba med människa och affär samtidigt. En bred målsättning formulerades:

  • Öka arbetsglädjen och den psykologiska tryggheten
  • Stärka teamkänslan
  • Öka kunskapen om modernt ledarskap
  • Sätta bolagets framtid och strategi.
  • En viktig del var också att skapa samsyn avseende ledningsgruppens uppgift och verkliga syfte.

Ledningsgruppen jobbar idag på ett nytt sätt men insatsen har även givit ringar på vattnet till de olika avdelningarna.

Uppdragsförfrågan

Gaias syn på ledarskap är klockrent för ett tillväxtbolag.

HR-chef, stor koncern

Skillnaden mellan Gaia och andra konsultbolag jag jobbat med, är att de jobbar åt ledningen, ni jobbar med ledningen.

Affärsområdeschef, globalt IT-bolag

Gaia har under flera år varit en viktig strategisk partner för oss i att transformera vår myndighet som helhet, i både struktur och kultur - att få alla delar att hänga ihop och lyfta oss till nästa nivå.

Generaldirektör, statlig myndighet

Jag ville bli coachad av Gaia för att utmana mig själv och utvecklas som ledare. Att det ledde till mätbara resultat så snabbt i verksamheten hade jag inte förväntat mig.

Chef för team, internationellt bolag

Gaias sätt att väva ihop utvecklingen av vår verksamhet med utveckling av oss som team och ledare är unikt.

Koncernledningsmedlem, globalt bolag

Den resa jag själv gjort, och den utveckling myndigheten lyckats med, är i båda fallen fantastisk och hade inte varit möjlig utan Gaia.

Generaldirektör, svensk myndighet

Vi valde Gaia som partner för att vi upplevde att ni verkligen ville att vi skulle lyckas i affären, inte bara med ledarskapet.

VD, globalt företag

Vi valde Gaia i global konkurrens för att de utmanar ett traditionellt sätt att se på ledarskap – och vi ser att det blir helt avgörande för oss i att möta vårt framtida affärslandskap.

HR-direktör, börsnoterad koncern

När jag är klar över frågan och vet exakt vad jag behöver kan jag vända mig till de stora amerikanska konsultbyråerna MEN när jag inte ens är klar över frågan då ringer jag Gaia.

VD, svensk koncern

Jag har dramatiskt vidgat mitt perspektiv på ledarskap och styrning och har på allvar förändrat mitt sätt att leva/agera såväl på jobbet som privat.

Deltagare, Gaias toppledarprogram högre chefer i kommun