Skip to main content

Jag genomförde under våren 2023 intervjuer med höga ledare i större organisationer.

Syftet var att pröva begreppet existentiell hälsa kopplat till en organisations- och ledarskapskontext. En av dess aspekter – när det gäller att ha mer eller mindre existentiell hälsa – är att känna och möta förundran.

I intervjuerna blev det synligt hur mycket vissa ledare tänker och medvetet strävar efter förundran. Att det finns en intention även om den är outtalad, att förundran inte är en naturlag eller kommer av en slump. I en verksamhet kanske det handlar om den där känslan när en lösning på något svårt och värdefullt plötsligt uppenbarar sig i samskapande med andra. Eller den plötsliga insikten om att organisationen gör viktiga saker och att jag är en del. Ofta kan det vara så enkelt som att bli lyssnad på, bli anropad och ge svar.

Att känna förundran kan vara kopplat till nyfikenhet och häpnad – att upptäcka saker hos sig själv och hos andra. Det kan också vara ett mer psykologiskt omstörtande fenomen som vördnad. Få syn på och vara del av något större, något viktigt. Även såklart stunden med solstrålen på ena kinden och kanelbullen i den andra, månen, katten som spinner, barnets skratt, det överjordiska gitarrsolot, känslan av hav, grilldoften.

En gissning är annars att den generella förundransgraden i svenska organisationer är låg eftersom engagemangsgraden är låg. På en generellt plan visar Gallup att 20 procent är engagerade i sitt arbete, 60 procent är likgiltiga och, hör och häpna, 20 procent är direkt oengagerade, dvs motverkar och vantrivs.

Ur en organisations perspektiv är förundran annars helt rationellt. För att hålla människor friska, att de vill vara kvar, växa och använda den kapacitet de har. Men också för att kunna få in fler. För att ha resiliens i organisationen – växla in på nya spår allt eftersom behoven förändras. För att tidigt se, utforska och förstå behoven och synka dem med individernas egna intentioner.

Men också något annat kom fram i intervjuerna som är svårare att sätta fingret på. Förundran går att rationalisera och knyta till effektmål som lönsamhet, innovationsgrad osv. Men det finns något mycket mer grundläggande. Det är något vi kan ge, en gåva. Inte för att det har effekt utan för att vi kan och vill. För att också givandet i sig, välviljan, är förundran. Det blev också synligt i intervjuerna, en kulturell generositet.

Förundran ryms inte bara i saker som sker utanför den gängse verksamheten – bokklubbar, biljardkvällar osv utan i den ”vanliga” och ”vardagliga” verksamheten. Det kan rymmas i ledarskapet, medarbetarskapet, i sättet att lösa problem, bjuda in, lyssna, ta i anspråk, bli tagen i anspråk. Att exempelvis tillåta och tillåtas att ha ett upptäckande i det kontinuerliga strategiarbetet, verksamhetsplaneringen. Få vara sig själv, ge av sig själv.

Gör dessa perspektiv dig nyfiken på ledarutveckling, grupputveckling, studien. Hör av dig.