Programstart 4-6 september 2024

Att tillitsfullt leda transformation en kommun

Gaia Leadership Att tillitsfullt leda transformation i kommun

Välkommen till ett toppledarprogram där du möter andra spännande och engagerade ledare i kommunsektorn som delar din dröm om att utveckla ledarskapet och leda i transformation.

Sveriges kommuner befinner sig i en tid av extremt snabba förändringar. Du som ledare har en viktig roll och ditt ledarskap gör skillnad.

Få verksamheter har att hantera en så komplex verklighet som Sveriges kommuner. Tekniska innovationer, exempelvis AI, driver utvecklingen i en takt som vi aldrig sett tidigare. Värderingsförskjutningar påverkar människors förväntningar på, och attityder till, kommunen och dess verksamheter. Fokus på hållbarhet liksom demografiska förändringar innebär helt nya förutsättningar för framtidens välfärdsuppdrag. De ekonomiska ramarna pekar på betydande utmaningar – inte minst i ljuset av hög inflation och förväntad lågkonjuktur. Det säkerhetspolitiska läget påverkar oss på ett helt nytt sätt. Ledarskapet utövas i ett dynamiskt spänningsfält mellan politik och förvaltning.

Kommunerna står mitt i en transformation som är konstant pågående i såväl det inre som i det yttre. Förmågan att leda i en omvärld där vi utsätts för snabba kast och oförutsägbara händelser är avgörande för framgång. Corona med dess påverkan på hela samhället var ett tydligt exempel på detta.

Det krävs ett nytt ledarskap som på allvar tar tillvara chefers, medarbetares och medborgares kraft och potential, som stimulerar ett helhetsperspektiv och starka partnerskap, både internt och externt.

Programmets utformning

Programmet är utformat utifrån den speciella kontext som gäller för dig som är verksam på högsta nivå i en kommun. Tillsammans med andra ledare som förvaltar ett lika stort förtroende som du utforskar vi gemensamt morgondagens sätt att leda, styra och organisera. Du får del av Gaias långa erfarenhet av uppdrag inom kommunsektorn samt vår samlade erfarenhet från att i olika sammanhang möta tusentals ledare varje år. Du möter den senaste forskningen, erfarna och inspirerande handledare och gästföreläsare.

Syftet är att öka din verkningsgrad så att du i högre grad tillvaratar dina befintliga resurser och skapar mer hållbara resultat för dig och för verksamheten.

Varje deltagare besitter unika erfarenheter och insikter som bidrar till en kvalitativ process. Vårt angreppssätt är primärt att ta tillvara och utveckla det som finns hos deltagarna och i gruppen, i syfte att bidra till nya insikter och färdigheter. Grunden för bestående utveckling är att bejaka och stimulera deltagarens eget ansvar – med utgångspunkt i insikten om att huvuddelen av kompetenstillväxten sker den kontext och den vardag var och en verkar i. Vi genomför övningar och har ett arbetssätt som knyter an till, och i flera fall bygger på, deltagarnas och gruppens definierade behov och utmaningar.

Att tillitsfullt leda transformation i en kommun

Programstart planerad till 4-6 september

Programledning

Programmet leds av två av Gaias mest seniora konsulter: Micael Mathsson och Catharina Axling. Båda två med lång egen erfarenhet som ledare och chefer, samt med mångårig erfarenhet som konsulter där de stöttat många organisationer och ledare i att ta sig an vår tids mest komplexa frågor.

Sammanfattningsvis:

  • Programstart är den 4-6 september 2024 med 8-10 deltagare
  • Du är hög ledare i kommun, har en strategiska nyckelfunktion inom kommun alternativt på väg in i sådan position
  • Totalt 11 dagar med 2 handledare samt kvalificerade externa gäster. 5 internat i Stockholmsregionen
  • Datum är den 4-6 september och 11-12 november 2024 samt den 16-17 januari, 20-21 mars och 19-20 maj 2025
  • Option coaching.
  • Kostnad är 93 000 kr per deltagare exklusive moms. Resor, kost och logi tillkommer.

Frågor, ansökan och anmälan:

För att få lärprocesser på rätt nivå och bra dynamik i deltagargruppen ställs höga krav på dig som deltagare, därför använder vi ett ansökningsförfarande. Detta leder till att du möter individer i programmet som är lika motiverade som du själv. Kontakta gärna:

Catharina Axling, catharina.axling@gaialeadership.com

Micael Mathsson, micael.mathsson@gaialeadership.se

Läs mer